Fri. May 24th, 2024

Santa Ana City Hall will be closed on Monday, Jan. 17, 2022, in observance of Martin Luther King Jr. Day.

There will be no street sweeping. Residential curbside recycling pickup may be delayed due to driver shortages caused by COVID-19. Please continue to place all residential curbside carts at the curb on your normal collection day. City Hall will reopen on Tuesday.

For more information, see the Holiday and Friday Closure Schedule: https://www.santa-ana.org/holiday-and-closed-friday-schedule.

El Ayuntamiento estará cerrado, no hay barrido de calles el 17 de enero

El Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado el lunes 17 de enero de 2022 en observancia del Día de Martin Luther King Jr.

No habrá barrido de calles. Hay posibilidad de que se aplace la recolección del reciclaje residencial por las bajas de manejadores debido al COVID-19. Por favor siga sacando las basuras a la banqueta en su día normal de recolección. El Ayuntamiento reabrirá el martes.

Para más información, vea el horario de los días festivos y del cierre de los viernes: https://www.santa-ana.org/holiday-and-closed-friday-schedule

Tòa thị chính Santa Ana đóng cửa và không có người quét đường vào ngày 17 tháng 1

Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, Ngày 17 Tháng Một, 2022 do Ngày Lễ Martin Luther King.

Sẽ không có quét đường vào ngày này. Việc thu rác tái chế ở khu dân cư có thể bị hoãn do việc thiếu tài xế vì dịch COVID-19. Hãy tiếp tục đặt thùng rác ra lề đường ở khu dân cư vào ngày lấy rác theo thường lệ. Tòa Thị Chính sẽ mở cửa lại vào Thứ Ba.

Để có thêm thông tin, hãy xem lịch trình Nghỉ Lễ và Đóng Cửa vào Thứ Sáu tại:
https://www.santa-ana.org/holiday-and-closed-friday-scheduleBy Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights