Mon. Apr 15th, 2024

On Monday, April 1, we will observe César Chávez Day (officially celebrated on March 31) to honor the iconic labor and civil rights leader. In observance of the state holiday, Santa Ana City Hall, libraries, senior centers and community centers will be closed on Monday. There will be no street sweeping, but trash and recycling will be collected as scheduled.

Día de César Chávez en Santa Ana

El lunes 1 de abril, observamos el Día de César Chávez (que se celebra el 31 de marzo) para honrar a este líder icónico del movimiento por los derechos laborales y civiles. En observancia del día festivo estatal, el Ayuntamiento de Santa Ana, las bibliotecas, los centros para personas mayores y los centros comunitarios estarán cerrados el lunes. No habrá barrido de calles, pero se recogerá basura y reciclaje según lo previsto.

Thành phố Santa Ana Ngày César Chávez đóng cửa

Vào Thứ Hai, ngày 1 Tháng Tư, chúng ta chúc mừng Ngày César Chávez (ngày kỷ niệm chính thức là 31 Tháng Ba) để tôn vinh nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng của phong trào lao động và dân quyền. Để kỷ niệm ngày lễ của tiểu bang, Tòa thị chính Santa Ana, các thư viện, trung tâm cao niên và trung tâm cộng đồng sẽ đóng cửa vào Thứ Hai. Sẽ không có quét đường, việc lấy rác vẫn theo lịch trình thường lệ.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights