Fri. Feb 23rd, 2024

The agenda for the Tuesday, November 15, 2022, Santa Ana City Council meeting is available. The agenda includes:

  • Second reading of an ordinance establishing a Police Oversight Commission
  • Consider a recommendation of the Community Development Commission to dissolve the Downtown Santa Ana Business Improvement District (BID) or levy a business license tax assessment for the BID for 2023
  • Informational report on the City’s Anti-Cruising Ordinance and provide direction on potentially repealing the ordinance or leaving it in place

See the agenda at https://santa-ana.primegov.com/public/portal.

Subscribe to receive City Council and other meeting agendas by email at https://www.santa-ana.org/agenda-notifications/.

Agenda de la reunión del Concejo Municipal del 15 de noviembre

La agenda para la reunión del Concejo Municipal de Santa Ana del martes 15 de noviembre de 2022 está disponible. La agenda incluye:

  • Segundo voto de una ordenanza que establece una Comisión de Supervisión de la Policía
  • Considere una recomendación de la Comisión de Desarrollo Comunitario para disolver el Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) del Centro de Santa Ana o imponer un impuesto de licencia comercial para el BID para 2023
  • Un reporte informativo sobre la Ordenanza Anti-Cruising de la Ciudad y proporcione instrucciones sobre la posibilidad de abrogar la ordenanza o dejarla en su lugar

Vea la agenda en https://santa-ana.primegov.com/public/portal

Suscríbase para recibir las agendas del Concejo Municipal y otras reuniones por correo electrónico en https://www.santa-ana.org/agenda-notifications/.

Lịch Họp Hội Đồng Thành Phố

Lịch trình buổi họp Hội Đồng Thành Phố Santa Ana vào Thứ Ba, Ngày 15 Tháng Mười Một, 2022 hiện có sẵn. Lịch trình bao gồm:

  • Xem xét lần thứ hai cho một sắc lệnh về thiết lập Ủy Ban Giám Sát Cảnh Sát
  • Cân nhắc đề nghị của Ủy Ban Phát Triển Cộng Đồng về việc giải thể Khu Cải Thiện Doanh Nghiệp ở Trung Tâm Santa Ana (BID) hoặc áp đặt việc đánh giá một loại thuế giấy phép kinh doanh cho BID trong năm 2023
  • Báo cáo thông tin về Sắc Lệnh Cấm Lái Xe Tốc Độ Nhanh trong Thành Phố và đưa ra hướng dẫn về khả năng hủy bỏ sắc lệnh hoặc vẫn giữ như hiện nay

Xem lịch trình tại https://santa-ana.primegov.com/public/portal.

Hãy đăng ký nhận lịch trình buổi họp Hội Đồng Thành Phố và các buổi họp khác qua email tại https://www.santa-ana.org/agenda-notifications/.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights