Tue. Dec 5th, 2023

The City of Santa Ana will have an extended closure over the holidays.City Hall will be closed from Tuesday, Dec. 24, 2019, through Wednesday, Jan. 1, 2020. It will reopen on Thursday, Jan. 2, 2020.

Police, fire and other emergency services will operate normally during this time. Dial 911 for emergencies.

To request service for issues including water and sewer leaks, street signal outages, street maintenance and hazards, and fallen trees and branches, call the Public Works hotline at (714) 647-3380. Construction projects in the public right-of-way will be working from 7 a.m. to 5 p.m. on Dec. 26-31. To report any issues, call (714) 615-0892.

Additional service information over the extended holiday closure:
• Street sweeping: There will be no street sweeping on Dec. 24 (Christmas Eve), Dec. 25 (Christmas) and Jan. 1 (New Year’s Day). Regular schedule on other days.
• Trash service: On Dec. 25 and Jan. 1, trash collection will be delayed for one day. Regular schedule on other days.
• Sandbags: : The City of Santa Ana Corporate Yard is open every day over the holidays offering free sandbags for Santa Ana residents and businesses in case of rain. The Corporate Yard is at 215 S. Center St., Santa Ana. Hours are 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday and 8 a.m. to 6 p.m. Saturday and Sunday. Evidence of residence must be provided at the security gate for 10 prefilled sandbags, and an additional 20 sandbags will be provided if you fill them.
• Utilities billing: Payments can be made online at www.santa-ana.org/mus. Payments also may be deposited in the drop box or kiosk located outside the entrance to City Hall. Payments mailed over the holidays will be received and processed during the holiday break.
• Business license payments: Business license payments due on Dec. 31 will be considered paid on time if paid by the end of business on Jan. 2 or paid by mail and postmarked Jan. 2. They can be paid online at www.santa-ana.org/businesstaxbillpay or placed in the drop box or kiosk located outside the entrance to City Hall.
• Dog license payments: Dog license payments that are due over the holiday break will be considered paid on time if paid by the end of business on Jan. 2 or paid by mail and postmarked Jan. 2. They can be paid online at www.santa-ana.org/doglicensepayment or deposited in the drop box or kiosk located outside the entrance to City Hall.
• Libraries: Closed during the holiday break.
• Senior Centers: Santa Ana Senior Center is open 8 a.m. to 2 p.m. Dec. 26, 27, 30 and 31. It will be closed Dec. 24, Dec. 25 and Jan. 1. The Southwest Senior Center will be closed Dec. 23 through Jan. 3.
• Community Centers: Community centers will be closed Dec. 23 through Jan. 3. Centennial Park Reservations Administration will be closed Dec. 25 and Jan. 1. It will be open from 10 a.m. to 3 p.m. Dec. 23-24, Dec. 26 and Dec. 30-31.
• Cabrillo Tennis Center: Closed Dec. 25. Open 8 a.m. to 1 p.m. Dec. 31 and Jan. 1. Regular hours on other days.
• Santa Ana Zoo: Closed Dec. 25 and Jan. 1. Regular hours on other days.
• Bowers Museum: Closed Dec. 25 and Jan. 1. Closing at 2 p.m. on Dec. 24. Regular hours on other days.

El Ayuntamiento de Santa Ana Estará Cerrado del 24 de Diciembre al 1º de Enero

La Ciudad de Santa Ana tendrá un cierre prolongado durante las vacaciones de invierno.

Las oficinas del Ayuntamiento estarán cerradas del martes 24 de diciembre del 2019 al miércoles 1º de enero del 2020. Reanudarán labores el jueves 2 de enero del 2020.

La policía, bomberos y otros servicios de emergencia operarán normalmente durante este tiempo. Marque el 911 para emergencias.

Para solicitar servicio para asuntos que incluyen fugas de agua y drenaje, semáforos apagados, mantenimiento y riesgos en las calles, y árboles y ramas caídas, llame a la línea directa de Obras Públicas al (714) 647-3380. Los proyectos de construcción en la vía pública estarán activos de las 7 a.m. a las 5 p.m. del 26 al 31 de diciembre. Para reportar cualquier problema, llame al (714) 615-0892.

Información adicional sobre servicios durante el cierre extendido durante los días festivos:

• Barrido de calles: No habrá barrido de calles el 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de diciembre (Navidad) y el 1º de enero (Año Nuevo). Sigue el horario regular los demás días.
• Servicio de basura: El 25 de diciembre y el 1º de enero, la recolección de basura se retrasará un día. Sigue el horario regular los demás días.
• Bolsas de arena: El Patio Corporativo (Corporate Yard) de la Ciudad de Santa Ana está abierto todos los días durante los días festivos para ofrecer bolsas de arena gratis para los residentes y comercios de Santa Ana en caso de lluvia. El Patio Corporativo está ubicado en 215 S. Center St., Santa Ana. El horario es de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes, y 8 a.m. a 6 p.m. los sábados y domingos. Se debe proporcionar un comprobante de residencia en la entrada para recibir 10 bolsas de arena pre-llenadas, y se le pueden proporcionar 20 bolsas de arena adicionales si usted las llena.
• Facturación de servicios públicos: Puede realizar pagos en línea en www.santa-ana.org/mus. También se pueden depositar los pagos en el buzón o quiosco ubicado afuera de la entrada del Ayuntamiento. Los pagos que se envíen por correo durante los días festivos se recibirán y procesarán durante las vacaciones de invierno.
• Pagos de licencia comercial: Los pagos de licencia comercial con fecha límite del 31 de diciembre se considerarán pagados a tiempo si se pagan para el final del día laboral el 2 de enero o si se pagan por correo con matasellos del 2 de enero. Se pueden pagar en línea en www.santa-ana.org/businesstaxbillpay o poner en el buzón o quiosco ubicado afuera de la entrada del Ayuntamiento.
• Pagos de licencia de perros: Los pagos de licencia de perros con fecha límite durante el receso de invierno se considerarán pagados a tiempo si se pagan para el final del día laboral el 2 de enero o si se pagan por correo con matasellos del 2 de enero. Se pueden pagar en línea en www.santa-ana.org/doglicensepayment o depositarse en el buzón o quiosco ubicado afuera de la entrada del Ayuntamiento.
• Bibliotecas: Cerradas durante el receso de invierno.
• Centros para adultos mayores: El Santa Ana Senior Center está abierto de 8 a.m. a 2 p.m. el 26, 27, 30 y 31 de diciembre. Estará cerrado el 24 de diciembre, 25 de diciembre y 1º de enero. El Southwest Senior Center estará cerrado del 23 de diciembre al 3 de enero.
• Centros comunitarios: Los centros comunitarios estarán cerrados del 23 de diciembre al 3 de enero. La Administración de Reservaciones del Parque Centennial estará cerrada el 25 de diciembre y el 1º de enero. Abrirá de 10 a.m. a 3 p.m. 23 al 24 de diciembre, 26 de diciembre y 30 al 31 de diciembre.
• Centro de Tenis Cabrillo: Cerrado el 25 de diciembre. Abierto de 8 a.m. a 1 p.m. el 31 de diciembre y el 1º de enero. Sigue el horario regular los demás días.
• Zoológico de Santa Ana: Cerrado el 25 de diciembre y 1º de enero. Sigue el horario regular los demás días.
• Museo Bowers: Cerrado el 25 de diciembre y 1º de enero. Cierra a las 2 p.m. el 24 de diciembre. Sigue el horario regular los demás días.

Tòa thị chính Santa Ana sẽ đóng cửa từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1

Thành phố Santa Ana sẽ đóng cửa kéo dài vào kỳ nghỉ lễ.

Tòa thị chính sẽ đóng cửa từ thứ ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019, đến thứ tư ngày 1 tháng 1 năm 2020 và sẽ mở cửa trở lại vào thứ năm, ngày 2 tháng 1 năm 2020.

Cảnh sát, đội cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp khác vẫn sẽ hoạt động bình thường trong thời gian này. Hãy gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp.

Để yêu cầu các dịch vụ khác bao gồm bao gồm rò rỉ đường ống nước và khí đốt, đèn đường mất tín hiệu, ổ gà, cây cối gãy đổ, hãy gọi cho đường dây nóng của Public Works theo số (714) 647-3380. Các dự án xây dựng trên dải đất được quyền sử dụng của công chúng sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. vào ngày 26-31 /12. Để báo cáo bất kỳ vấn đề nào, hãy gọi (714) 615-0892.

Thông tin bổ sung về các dịch vụ trong thời gian nghỉ lễ kéo dài:

• Quét đường: Sẽ không quét đường vào ngày 24 tháng 12 (đêm Giáng sinh), ngày 25 tháng 12 (ngày Giáng sinh) và ngày 1 tháng 1 (Ngày đầu năm mới) và hoạt động như bình thường vào những ngày khác.
• Thu gom rác: Vào ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1, việc thu gom rác sẽ bị lùi một ngày và hoạt động bình thường vào những ngày khác.
• Túi cát: Corporate Yard của thành phố Santa Ana vẫn mở cửa hàng ngày vào các ngày lễ để cung cấp túi cát miễn phí cho cư dân và các cơ sở kinh doanh của thành phố Santa Ana trong trường hợp trời mưa. Corporate Yard có địa chỉ tại 215 S. Center St., Santa Ana. Giờ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối từ thứ Hai đến Thứ Sáu, và từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào thứ Bảy và Chủ nhật. Quý vị sẽ phải trình bằng chứng cư trú tại cổng an ninh để lấy 10 bao cát đã được đổ đầy sẵn, và sẽ được cung cấp thêm 20 vỏ bao nếu quý vị tự đổ cát vào bao.
• Thanh toán hóa đơn năng lượng: Việc thanh toán có thể được thực hiện trực tuyến tại www.santa-ana.org/mus. Thanh toán cũng có thể được bỏ vào trong hộp thư hoặc kiosk nằm bên ngoài lối vào Tòa thị chính. Các khoản thanh toán được gửi qua các ngày lễ sẽ được nhận và xử lý trong thời gian nghỉ lễ.
• Thanh toán giấy phép kinh doanh: Các khoản thanh toán giấy phép kinh doanh có thời hạn vào ngày 31 tháng 12 sẽ được coi là thanh toán đúng hạn nếu được thanh toán chậm nhất vào cuối ngày 2 tháng 1 hoặc thanh toán qua thư và đóng dấu bưu điện vào ngày 2 tháng 1. Quý vị có thể thanh toán trực tuyến tại www.santa-ana.org/businesstaxbillpay hoặc bỏ vào hộp thư hoặc kiosk nằm bên ngoài lối vào Tòa thị chính.
• Thanh toán giấy phép cho chó: Các khoản thanh toán giấy phép cho chó đến hạn trong kỳ nghỉ sẽ được coi là thanh toán đúng hạn nếu được thanh toán chậm nhất vào cuối ngày 2 tháng 1 hoặc thanh toán qua thư và đóng dấu bưu điện vào ngày 2 tháng 1. Quý vị có thể thanh toán trực tuyến tại www.santa-ana.org/doglicensepayment hoặc bỏ vào hộp thư hoặc kiosk nằm bên ngoài lối vào Tòa thị chính.
• Thư viện: Đóng cửa trong kỳ nghỉ.
• Trung tâm dành cho người cao niên: Trung tâm dành cho người cao niên Santa Ana mở cửa từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 26, 27, 30 và 31 tháng 12 và sẽ đóng cửa vào ngày 24 tháng 12, ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Trung tâm dành cho người cao niên Southwest Senior Center sẽ đóng cửa từ ngày 23 tháng 12 cho đến ngày 3 tháng 1.
• Trung tâm sinh hoạt cộng đồng: Các trung tâm sinh hoạt cộng đồng sẽ đóng cửa từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1. Centennial Park Reservations Administration sẽ đóng cửa vào ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1, và sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 23 và 24 tháng 12, 26 tháng 12 và 30-31 tháng 12.
• Trung tâm quần vợt: Đóng cửa vào ngày 25 tháng 12.
• Sở thú Santa Ana: Đóng cửa vào ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Mở cửa như thường lệ vào các ngày khác.
• Bảo tàng Bowers: Đóng cửa vào ngày 25 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Đóng cửa từ lúc 2 giờ chiều vào ngày 24 tháng 12. Mở cửa như thường lệ vào các ngày khác.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights