Thu. Jun 13th, 2024

Which City services and programs are important to you? Public safety? Libraries? Street repairs? The City of Santa Ana is beginning its annual budget process to decide how much money to spend on these services, and we want to hear your ideas. You can join one of our community budget meetings, take a budget survey, and try balancing the City budget yourself with our online budget simulation tool. The community meetings, survey and simulation tool are available online in English, Spanish and Vietnamese.

Visit by April 30 to have your input heard by the City Council during the May 12 budget workshop. To learn more, visit https://www.santa-ana.org/budget.

Ayudenos a priorizar los servicios municipales

¿Cuáles son los servicios y programas de la Ciudad más importantes para usted? ¿La seguridad pública? ¿Las bibliotecas? ¿Reparaciones de calles? La Ciudad de Santa Ana está comenzando su proceso del presupuesto anual para decidir cuánto dinero se va a gastar en estos servicios, y queremos escuchar sus ideas. Puede unirse a una de nuestras reuniones comunitarias del presupuesto, realizar una encuesta del presupuesto y tratar de equilibrar el presupuesto de la Ciudad usted mismo con nuestra herramienta de simulación del presupuesto en línea. Las reuniones comunitarias, la encuesta y la herramienta de simulación del presupuesto están disponibles en línea en inglés, español y vietnamita.

Visite antes del 30 de abril para que el Concejo Municipal escuche su opinión durante el taller de presupuesto del 12 de mayo. Para obtener más información, visite https://www.santa-ana.org/budget.

#Góp Ý để chọn Ưu Tiên Dịch Vụ của Thành Phố#

Các dịch vụ và chương trình nào của Thành Phố là quan trọng đối với quý vị? An toàn công cộng? Thư viện? Sửa đường? Thành Phố Santa Ana đang bắt đầu quy trình lập ngân sách hằng năm để quyết định số tiền sẽ chi tiêu cho các dịch vụ này, và chúng tôi mong muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Quý vị có thể tham dự một buổi họp cộng đồng về ngân sách, làm khảo sát về ngân sách, và quý vị hãy thử tự cân đối ngân sách bằng cách sử dụng công cụ mô phỏng ngân sách trên trực tuyến của chúng tôi. Các buổi họp cộng đồng về ngân sách, khảo sát và công cụ mô phỏng có sẵn trên trực tuyến bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Hãy truy cập đến Ngày 30 Tháng Tư và góp ý để Hội Đồng Thành Phố lắng nghe ý kiến của quý vị vào buổi hội thảo ngân sách Ngày 12 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập https://www.santa-ana.org/budget.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights