Sun. Dec 10th, 2023

Summer is almost here, and the City of Santa Ana offers many fun, educational and active events and activities for people of all ages!Swimming Pools
City swimming pools are open until September 5. Info: https://www.santa-ana.org/aquatics/.

Movies in the Park
Movies in the Park is every Wednesday from June 8 through August 31. Info: https://www.santa-ana.org/city-produced-events/

Concerts in the Park
Free concerts every Friday in August at local parks. More details to come.

Birch Park Summer Nights
Special events every Saturday in August at Birch Park in downtown. More details to come.

Youth Sports
Programs for children in pre-kindergarten through eighth grade. Info: https://www.santa-ana.org/youth-sports-programs/

Teen Excursions
Teens ages 13 to 17 visit fun locations around Southern California. Info: https://www.santa-ana.org/teen-programs/

Summer Reading Program
Library reading program for children, teens and adults runs June 6 to August 15. Info: https://santaana.beanstack.com/reader365

Summer Tech Camp
Classes on game design, filmmaking and digital music June 21-July 30 at Newhope Branch Library. Info: https://bit.ly/SAPLTechCamp

Library Knowledge Mobile
The Knowledge Mobile (Know-Mo) is visiting schools and parks this summer. Info: https://www.santa-ana.org/the-knowledge-mobile/

Juneteenth Festival
Our first Juneteenth Festival celebrating African-American culture will be on June 18 in Centennial Park. Info: https://www.santa-ana.org/event/juneteenth-festival/

4th of July Celebration
The 10th annual Fourth of July Celebration will take place July 4 in Centennial Park. More details to come.

Other City Events
Find all City events at https://www.santa-ana.org/events/.

El verano en Santa Ana

¡El verano ya casi está aquí, y la Ciudad de Santa Ana ofrece muchos eventos y actividades divertidos, educativos y activos para personas de todas edades!

Albercas
Las albercas de la Ciudad están abiertas hasta el 5 de septiembre. Información: https://www.santa-ana.org/aquatics/.

Películas en el Parque
Películas en el Parque son todos los miércoles del 8 de junio al 31 de agosto. Información: https://www.santa-ana.org/city-produced-events/

Conciertos en el Parque
Conciertos gratis todos los viernes de agosto en varios parques locales. Más detalles por venir.

Noches de Verano en Birch Park
Eventos especiales todos los sábados de agosto en Birch Park en el centro. Más detalles por venir.

Deportes juveniles
Programas para niños desde pre-kínder hasta octavo grado. Información: https://www.santa-ana.org/youth-sports-programs/

Excursiones para adolescentes
Los adolescentes de 13 a 17 años visitan lugares divertidos en el Sur de California. Información: https://www.santa-ana.org/teen-programs/

Programa de lectura de verano
El programa de lectura de la biblioteca para niños, adolescentes y adultos se lleva a cabo del 6 de junio al 15 de agosto. Información: https://santaana.beanstack.com/reader365

Campamento de tecnología de verano
Clases sobre diseño de juegos, realización de películas y música digital del 21 de junio al 30 de julio en la biblioteca Newhope. Información: https://bit.ly/SAPLTechCamp

Biblioteca de Conocimiento Móvil
Knowledge Mobile (Know-Mo) visitará escuelas y parques este verano. Información: https://www.santa-ana.org/the-knowledge-mobile/

Festival de Juneteenth
Nuestro primer Festival Juneteenth que celebra la cultura afroamericana será el 18 de junio en Centennial Park. Información: https://www.santa-ana.org/event/juneteenth-festival/

Celebración del 4 de julio
La décima celebración anual del 4 de julio se llevará a cabo el 4 de julio en Centennial Park. Más detalles por venir.

Otros eventos de la Ciudad
Encuentre todos los eventos de la ciudad en https://www.santa-ana.org/events/.

Mùa Hè ở Santa Ana

Mùa Hè đang đến gần, và Thành Phố Santa Ana có rất nhiều sự kiện và hoạt động cho cư dân ở mọi lứa tuổi!

Hồ Bơi
Các hồ bơi của Thành Phố sẽ mở cửa từ bây giờ cho đến Ngày 5 Tháng Chín. Thông tin: https://www.santa-ana.org/aquatics/.

Xem Phim ở Công Viên
Chiếu phim ở Công Viên vào mỗi Thứ Tư bắt đầu từ Ngày 8 Tháng Sáu đến 31 Tháng Tám. Thông tin: https://www.santa-ana.org/city-produced-events/

Hòa Nhạc ở Công Viên
Các buổi hòa nhạc miễn phí vào mỗi Thứ Sáu trong Tháng Tám ở các công viên địa phương. Thông tin sẽ bổ sung sau.

Đêm Mùa Hè ở Công Viên Birch
Sự kiện đặc biệt vào mỗi Thứ Bảy trong Tháng Tám. Các chi tiết sẽ được bổ sung sau..

Thể Thao cho Thiếu Nhi
Chương trình cho trẻ em từ tuổi mầm non đến lớp tám. Thông tin: https://www.santa-ana.org/youth-sports-programs/

Dã Ngoại Trong Ngày cho Thanh Thiếu Niên
Thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 17 sẽ tham quan các địa điểm thú vị ở Miền Nam California. Thông tin: https://www.santa-ana.org/teen-programs/

Chương Trình Đọc Sách trong Mùa Hè
Chương trình đọc sách của thư viện dành cho trẻ em, thiếu niên và người lớn kéo dài từ Ngày 6 Tháng Sáu đến 15 Tháng Tám. Thông tin: https://santaana.beanstack.com/reader365

Trại Hè Kỹ Thuật
Các lớp thiết kế trò chơi, làm phim và nhạc kỹ thuật số từ Ngày 21-30 Tháng Bảy tại Thư Viện Newhope. Thông tin: https://bit.ly/SAPLTechCamp

Thư Viện Kiến Thức Di Động
Kiến Thức Di Động (Know-Mo) sẽ đến các trường học và công viên trong mùa hè này. Thông tin: https://www.santa-ana.org/the-knowledge-mobile/

Lễ Hội Juneteenth
Lễ Hội Juneteenth đầu tiên của chúng tôi để kỷ niệm văn hóa của Người Mỹ Gốc Phi sẽ vào Ngày 18 Tháng Sáu tại Công Viên Centennial. Thông tin: https://www.santa-ana.org/event/juneteenth-festival/

Kỷ Niệm Ngày 4 Tháng Bảy
Sự Kiện Lần Thứ 10 Kỷ Niệm Ngày 4 Tháng Bảy sẽ được diễn ra tại Công Viên Centennial. Thông tin sẽ bổ sung sau.

Các Sự Kiện Khác trong Thành Phố
Hãy tìm tất cả sự kiện của Thành Phố tại https://www.santa-ana.org/events/.

# # #

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights