Mon. Jun 24th, 2024

The General Plan Update is the guide for shaping Santa Ana’s future. Now available for public review, Santa Ana’s “Golden City Beyond: A Shared Vision” General Plan will guide the City’s development and conservation for the next 25 years through 2045. The update will provide long-term policy direction and communicate the vision, values, and goals for Santa Ana’s physical development, fiscal and environmental sustainability, and overall quality of life.

Building on the Draft Policy Framework (December 2018) and outreach conducted in 2019 and 2020, the August 2020 Public Review Draft General Plan documents now include mapping, tables, and updated policies.

The Draft General Plan Elements are designed to be easy to navigate, visually dynamic, and user friendly. The Draft General Plan is organized into three Sections: Services and Infrastructure (1), Natural Environment (2), and Built Environment (3). Within these volumes, a total of 12 elements will serve to replace a total of 16 existing elements last revised comprehensively in 1982.

The Draft General Plan Land Use Element has identified five key areas for potential urban and transit-oriented development opportunities to encourage pedestrian, bicycle, and transit travel to improve air quality. These areas propose a mixture of uses including new housing, community-serving commercial, and employment areas accessible to all residents.

The City of Santa Ana has prepared a Draft Program Environmental Impact Report (PEIR) that evaluates potential environmental effects associated with the proposed Santa Ana General Plan Update. Pursuant to the California Public Resources Code and the California Environmental Quality Act Guidelines (CEQA Guidelines), the Draft PEIR will be available for a 45-day public review from Monday, August 3, 2020 through Wednesday, September 16, 2020.

The Draft General Plan Elements and Program EIR are found at www.santa-ana.org/general-plan. Learn more about the Draft General Plan Update, upcoming public meetings, and how to participate on the General Plan webpage. All are welcome to provide comments by email at newgeneralplan@santa-ana.org. For more information you may also call (714) 667-2781.

Borrador de la Actualización del Plan General de Santa Ana e Informe de Impacto Ambiental disponible para revisión pública

La Actualización del Plan General es la guía para forjar el futuro de Santa Ana.

Disponible ahora para revisión pública, el Plan General de Santa Ana “Más allá de la Ciudad Dorada: Una visión compartida”, dirigirá el desarrollo y conservación de la Ciudad por los próximos 25 años, hasta el año 2045. La actualización brindará dirección de política a largo plazo y comunicará la visión, valores y metas para el desarrollo físico, la sostenibilidad fiscal y ambiental, y la calidad de vida en general de Santa Ana. A partir del Borrador del Marco de Política (diciembre del 2018) y comunicación comunitaria realizada en el 2019 y 2020, los documentos del Borrador del Plan General para revisión pública de agosto 2020 ahora incluyen mapas, tablas y políticas actualizadas.

Los Elementos del Borrador del Plan General están diseñados para ser fáciles de navegar, visualmente dinámicos y fáciles de usar. El Borrador del Plan General está organizado en tres Secciones: Servicios e Infraestructura (1), Ambiente Natural (2) y Ambiente Construido (3). Dentro de estos volúmenes, un total de 12 elementos servirán para reemplazar un total de 16 elementos existentes que fueron revisados por última vez a fondo en 1982.

Los Elementos de Uso de Suelo del Borrador del Plan General han identificado cinco áreas clave para oportunidades potenciales de desarrollo urbano y orientado al tránsito público para fomentar los viajes de peatones, ciclistas y en transporte público, para mejorar la calidad del aire. Estas áreas proponen una mezcla de usos que incluyen viviendas nuevas, usos comerciales que sirven a la comunidad y áreas de empleo accesibles a todos los residentes.

La Ciudad de Santa Ana ha preparado un Borrador del Informe Programático de Impacto Ambiental (PEIR) que evalúa efectos ambientales potenciales asociados con la Actualización propuesta del Plan General de Santa Ana. De conformidad con el Código de Recursos Públicos de California y las Directrices de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA Guidelines), el Borrador del PEIR estará disponible para revisión pública por 45 días, del lunes 3 de agosto del 2020 al miércoles 16 de septiembre del 2020.

Los Elementos del Borrador del Plan General y el PEIR se encuentran en www.santa-ana.org/general-plan. Conozca más acerca del Borrador de la Actualización del Plan General, las juntas públicas próximas y cómo participar, en la página web del Plan General. Todos pueden enviar comentarios por correo electrónico a newgeneralplan@santa-ana.org. Para más información, también pueden llamar al (714) 667-2781.

Cập nhật Dự thảo Kế hoạch tổng thể và Báo cáo về Tác động môi trường để xem xét công khai

Bản cập nhật Kế hoạch tổng thể là tài liệu hướng dẫn định hình tương lai của Santa Ana.

Hiện đã có để xem xét công khai, Kế hoạch tổng thể “Golden City Beyond: A Shared Vision” (Thành phố Vàng: Tầm nhìn chung) của Santa Ana sẽ chỉ dẫn cho sự phát triển và bảo tồn của Thành phố trong 25 năm tới, đến năm 2045. Bản cập nhật sẽ cung cấp định hướng chính sách dài hạn và truyền đạt tầm nhìn, giá trị, và các mục tiêu cho sự phát triển cơ sở vật chất, tài chánh và bền vững môi trường và phẩm chất cuộc sống nói chung của Santa Ana. Dựa trên Khung chính sách dự thảo (tháng 12 năm 2018) và tiếp ngoại được thực hiện trong năm 2019 và 2020, tài liệu Dự thảo Kế hoạch tổng thể để xem xét công khai tháng 8 năm 2020 giờ đây bao gồm bản đồ, bảng và chính sách cập nhật.

Các mục trong Dự thảo Kế hoạch tổng thể được thiết kế để dễ dàng điều hướng, trực quan sinh động và thân thiện với người dùng. Dự thảo Kế hoạch tổng thể được chia thành ba Phần: Dịch vụ và Hạ tầng cơ sở (1), Môi trường tự nhiên (2) và Môi trường xây dựng (3). Trong các phần này, tổng cộng 12 mục sẽ được dùng để thay thế tổng cộng 16 mục hiện có được sửa đổi toàn diện lần cuối vào năm 1982.

Mục Sử dụng đất của Dự thảo Kế hoạch tổng thể đã xác định năm lĩnh vực chính cho các cơ hội phát triển định hướng giao thông và đô thị tiềm năng để khuyến khích người dân đi bộ, xe đạp và đi quá cảnh nhằm cải thiện chất lượng không khí. Những lĩnh vực này đề xuất sử dụng nhiều phương án bao gồm nhà ở mới, nhà thương mại phục vụ cộng đồng và khu vực làm việc dành cho tất cả cư dân.

Thành phố Santa Ana đã chuẩn bị Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường (PEIR) để đánh giá các tác động môi trường có thể có liên quan đến Cập nhật Kế hoạch tổng thể của Santa Ana đã được đề xuất. Chiếu theo Bộ luật Tài nguyên Công cộng California và Hướng dẫn của Đạo luật Chất lượng Môi trường California (Nguyên tắc CEQA), Dự thảo PEIR sẽ được xem xét công khai trong vòng 45 ngày từ Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020 đến Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Quý vị có thể xem về các mục của Dự thảo Kế hoạch Tổng thể và chương trình EIR tại www.santa-ana.org/general-plan. Hãy tìm hiểu thêm về Cập nhật Dự thảo Kế hoạch tổng thể, các cuộc họp cộng đồng sắp tới và cách tham gia trên trang web của kế hoạch tổng thể. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của mọi người qua email newgeneralplan@santa-ana.org. Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể gọi (714) 667-2781.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights