Thu. Jul 25th, 2024

The 2023 City of Santa Ana Special Recall Election is well underway. The target of the Recall Election is Mayor Pro Tem Jessie Lopez.

(Editor’s Note – the New Santa Ana blog opposes the Recall and urges you to vote No).

The Vote Center in Santa Ana, Ward 3, and the Vote Center at the Registrar of Voters’ office will be opening this Saturday, November 4 at 8 a.m. Both Vote Centers will remain open through 8 p.m. on Tuesday, November 14, 2023. For more information, please visit: https://ocvote.gov/elections/2023-city-of-santa-ana-special-recall-election.

¡La Elección Especial de Destitución de la Ciudad de Santa Ana 2023 ya está en marcha! El Centro de Votación de Santa Ana en el Distrito 3 y el Centro de Votación en la oficina del Registro Electoral abrirán este sábado 4 de noviembre a las 8 a.m. Ambos Centros de Votación permanecerán abiertos hasta las 8 p.m. el martes 14 de noviembre de 2023. Para obtener más información, visita: https://ocvote.gov/elections/2023-city-of-santa-ana-special-recall-election

Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana 2023 đang thực hiện tốt! Trung Tâm Bầu Cử ở Santa Ana, Khu 3, và ở Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ mở cửa vào Thứ Bảy này, 4 Tháng 11 vào lúc 8 giờ sáng. Cả hai Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa đến 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 14 Tháng 11 2023. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://ocvote.gov/elections/2023-city-of-santa-ana-special-recall-election

2023년 Santa Ana시 특별 소환 선거가 무사히 진행되고 있습니다! Santa Ana 제3지구의 투표 센터와 선거관리국 사무실의 투표 센터가 이번 토요일인 11월 4일 오전 8시에 개장합니다. 두 투표 센터는 2023년 11월 14일 화요일 오후 8시까지 운영합니다. 자세한 정보는 https://ocvote.gov/elections/2023-city-of-santa-ana-special-recall-election 를 방문하십시오.

2023年Santa Ana市特別罷免選舉正進行得如火如荼!Santa Ana市第3選區的投票中心和選舉事務處辦公室的投票中心將於2023年11月4日,星期六,早上8點開放。這兩個投票中心將一直持續開放,直到2023年11月14日,星期二,晚上8點。如需更多資訊,請瀏覽: https://ocvote.gov/elections/2023-city-of-santa-ana-special-recall-electionauthor avatar
Editor
The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights