Sun. Apr 14th, 2024

The Santa Ana City Council will have a special meeting today at 5 p.m. on redistricting Council wards. The public can watch and participate virtually or in person at the City Council Chamber, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

The agenda is available at https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Reunión del Concejo Sobre Redistribución de Distritos Hoy

El Concejo Municipal de Santa Ana tendrá una reunión especial hoy a las 5 de la tarde sobre la redistribución de distritos electorales del Consejo. El público puede ver y participar virtualmente o en persona en la Cámara del Concejo Municipal, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

La agenda está disponible en https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.

Buổi Họp về Phân Bổ Lại Khu Vực

Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana sẽ có một buổi họp đặc biệt lúc 5 p.m. về việc phân bổ lại khu vực liên quan đến các khu của Hội Đồng. Công chúng có thể xem và tham gia qua trực tuyến hoặc đích thân đến tham dự tại Phòng Họp Hội Đồng Thành Phố, 22 Civic Center Plaza, Santa Ana.

Lịch trình buổi họp có sẵn tại https://www.santa-ana.org/cc/city-meetings.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights