Tue. Apr 23rd, 2024

In observance of Independence Day, Santa Ana City Hall will be closed and there will be no street sweeping on Tuesday, July 4, 2023. Trash collection will be delayed by one day the rest of the week through Saturday. City hall and city services, including street sweeping and trash collection, will operate under their regular schedule on Monday, July 3.
 
We hope everyone has a safe, happy, and fun 4th of July! Don’t forget to visit our Fourth of July Celebration at Centennial Park that concludes with a fireworks show! Activities begin at 5 p.m. For more information, visit https://www.santa-ana.org/fourth-of-july/.
 
Remember, only fireworks labeled “Safe and Sane” are legal within the Santa Ana city limits. Report illegal fireworks at https://www.santa-ana.org/fireworks/.
 
No habra barrido de calles el 4 de Julio
 
En conmemoración del Día de la Independencia, el Ayuntamiento de Santa Ana estará cerrado y no habrá barrido de calles el martes 4 de julio de 2023. La recolección de basura se retrasará un día el resto de la semana hasta el sábado. El ayuntamiento y los servicios de la ciudad, incluyendo el barrido de calles y la recolección de basura, operarán en su horario normal el lunes 3 de julio.
 
¡Esperamos que todos tengan un feliz y divertido 4 de julio! ¡No se olvide de nuestra Celebración del Día de la Independencia en el Centennial Park que termina con un show de fuegos artificiales! Las actividades comienzan a las 5 p.m. Para más información, visite https://www.santa-ana.org/fourth-of-july/.
 
Recuerde, solo los fuegos artificiales “Sanos y seguros” son legales dentro de los límites de la Ciudad de Santa Ana. Reporte fuegos artificiales ilegales en https://www.santa-ana.org/fireworks/.
 
Không Quét Đường Ngày 4 Tháng Bảy
 
Để kỷ niệm Ngày Độc Lập, Tòa Thị Chính Thành Phố Santa Ana sẽ đóng cửa và sẽ không có quét đường vào Thứ Ba, Ngày 4 Tháng Bảy, 2023. Việc thu rác sẽ hoãn lại một ngày. City hall and city services, including street sweeping and trash collection, will operate under their regular schedule on Monday, July 3. Tòa thị chính và các dịch vụ khác của Thành Phố, bao gồm quét đường và thu rác, sẽ vẫn hoạt động theo lịch trình bình thường vào Thứ Hai, 3 Tháng Bảy.
 
Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ nghỉ lễ 4 Tháng Bảy an toàn, hạnh phúc và vui vẻ! Hãy nhớ ghé qua Lễ Hội 4 Tháng Bảy của chúng tôi tại Công Viên Centennial với phần trình diễn bắn pháo hoa! Hoạt động bắt đầu từ 5 giờ chiều. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.santa-ana.org/fourth-of-july/.
 
Hãy nhớ rằng, chỉ có pháo hoa được dán nhãn “An Toàn và Lành Mạnh” là hợp pháp trong phạm vi Thành Phố Santa Ana. Báo cáo pháo hoa bất hợp pháp tại https://www.santa-ana.org/fireworks/.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights