Sun. May 26th, 2024

There will be a full closure to through traffic on Main Street between 4th and 5th Streets from 1 to 7 a.m. on Wednesday, September 21, 2022, in order to accommodate construction work in the area.

Access to businesses will be maintained at all times. Please follow detour signage.

We recommend using alternate routes or plan for possible delays since this closure on Main Street will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Cierre total de Main Street

Habrá un cierre total para el tráfico en Main Street entre las calles 4th y 5th de 1 a 7 de la mañana el miércoles 21 de septiembre de 2022 para acomodar los trabajos de construcción en el área.

El acceso a los negocios se mantendrá en todo momento. Siga las señales de desvío.

Les recomendamos usar rutas alternativas o anticipen posibles demoras ya que este cierre afectará el tráfico. Nos disculpamos por cualquier inconveniencia y gracias por su comprensión.

Đóng Đường trên Main Street

Sẽ hoàn toàn đóng đường và không có lưu thông trên Main Street đoạn giữa 4th và 5th Streets từ 1 đến 7 giờ sáng Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Chín, 2022, để giúp cho việc xây dựng trong khu vực.

Việc tiếp cận các cơ sở kinh doanh vẫn được duy trì trong mọi lúc. Vui lòng theo các chỉ dẫn đi đường vòng.

Chúng tôi đề nghị sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc lên kế hoạch về sự chậm trễ có thể xảy ra do việc đóng đường Main Street sẽ ảnh hưởng đến luồng giao thông. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights