Tue. Mar 5th, 2024

You may have noticed that your trash and green waste are now being collected in the same Waste Management truck.

A new state law makes it more expensive for the City of Santa Ana to process green waste.

Considering the financial impacts of the COVID-19 pandemic on the community, the Santa Ana City Council voted not to pass on the increased costs to residents. The Council eliminated the requirement in Waste Management’s contract that it divert green waste.

Separate collection and processing of recyclables continues as usual.

Once the City finalizes a new solid waste services contract, all programs will be State compliant and separated green waste collection will resume.

Until then, please continue your good habits by separating your green waste, trash and recyclables.

Pausa a la recolección por separado de desechos verdes

Tal vez usted haya notado que su basura y desechos verdes ahora se están recolectando en el mismo camión de Waste Management.

Una nueva ley estatal hace que sea más caro para la Ciudad de Santa Ana procesar los desechos verdes.

Considerando las repercusiones financieras de la pandemia de COVID-19 en la comunidad, el Consejo Municipal de Santa Ana votó no pasar los costos aumentados a los residentes. El Concejo eliminó el requisito en el contrato de Waste Management de que desviara los desechos verdes.

La recolección y procesamiento de reciclables por separado continúa como de costumbre.

Una vez que la Ciudad finalice un nuevo contrato de servicios de desechos sólidos, todos los programas estarán en conformidad con el Estado y reanudará la recolección de desechos verdes por separado.

Hasta entonces, por favor continúe sus buenos hábitos al separar sus desechos verdes, basura y reciclables.

Tạm ngừng thu gom riêng lẻ đối với

Các bạn sẽ thấy rác của mình và rác thải xanh đang được gom vào cùng một xe quản lý rác thải.

Luật mới của bang California đã khiến cho việc xử lý rác thải xanh ở thành phố Santa Ana tốn nhiều chi phí hơn.

Hội đồng thành phố Santa Ana đã nhất trí không tăng phí thu gom rác của người dân sau khi xem xét ảnh hưởng kinh tế đối với cộng đồng do đại dịch COVID-19. Hội đồng đã bỏ yêu cầu phân loại riêng rác thải xanh trong Hợp đồng Quản lý rác thải.

Việc phân loại và xử lý rác thải tái chế vẫn được thực hiện như thường lệ.

Khi Hội đồng thành phố hoàn thiện hợp đồng mới đối với chất thải rắn, các chương trình sẽ được thực hiện theo quy định của Bang và sẽ tiếp tục phân loại riêng đối với rác thải xanh.

Cho đến lúc đó, hãy tiếp tục duy trì các thói quen tốt bằng việc phân loại riêng rác thải xanh, rác thải và rác tái chế.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights