Tue. Jun 25th, 2024

In partnership with Santa Ana Collaborative members, we are excited to re-introduce Santa Ana recreation classes! Join Santa Ana Parks and Recreation in person for this free event on Saturday, March 25, from 10 a.m. to 1 p.m. and learn more about classes, resources, and other programs available throughout the city.

Also, the Santa Ana Public Library will celebrate the grand opening of the new TeenTime program at El Salvador Community Center! This special event will feature a preview of this new space for teens with games, food, a STEAM petting zoo and opportunity drawing prizes.

Saturday, March 25
10 a.m. – 1 p.m.
El Salvador Community Center, 1825 W. Civic Center Drive

Learn more about recreation classes at https://www.santa-ana.org/classes/.

Santa Ana Spring Fest Open House y apertura de TeenTime programadas para el 25 de marzo

¡Estamos emocionados de volver a presentar las clases de recreación de Santa Ana en asociación con los miembros de Santa Ana Collaborative! Únase a la Agencia de Parques y Recreación de Santa Ana para este evento gratuito el sábado 25 de marzo, de 10 a.m. a 1 p.m. y aprenda más sobre clases, recursos y otros programas disponibles en toda la ciudad.

¡Además, la Biblioteca Pública de Santa Ana celebrará la inauguración del nuevo programa TeenTime en el Centro Comunitario de El Salvador! Este evento especial contará con una previa del nuevo espacio para adolescentes con juegos, comida, un zoológico de mascotas STEAM y premios por sorteo.
sábado, 25 de marzo
10 am – 1 pm
Centro Comunitario de El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive
Obtenga más información sobre las clases de recreación en https://www.santa-ana.org/classes/.

Santa Ana Spring Fest Open House và TeenTime khai mạc vào ngày 25 tháng 3

Nhờ sự hợp tác với các thành viên của Santa Ana Collaborative, chúng tôi hân hạnh giới thiệu lại các lớp học về giải trí ở Santa Ana! Hãy tham gia sự kiện miễn phí của cơ quan Công Viên và Giải Trí vào Thứ Bảy, 25 Tháng Ba, từ 10 a.m. đến 1 p.m.và tìm hiểu thêm về các lớp học, nguồn hỗ trợ, và các chương trình hiện có trong thành phố.

Thêm vào đó, Thư Viện Công Cộng Santa Ana sẽ khánh thành chương trình TeenTime ở Trung Tâm Cộng Đồng El Salvador! Sự kiện đặc biệt này sẽ giới thiệu khu vực mới cho thanh thiếu niên với nhiều trò chơi, đồ ăn, vườn thú STEAM và cơ hội trúng giải thưởng.
Thứ Bảy, 25 Tháng Ba
10 a.m. – 1 p.m.
Trung Tâm Cộng Đồng El Salvador, 1825 W. Civic Center Drive
Tìm hiểu thêm về các lớp học tai https://www.santa-ana.org/classes/.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights