Wed. Jun 12th, 2024

The northbound lanes are currently closed on Main Street between Pomona and Berkeley streets through October 11, 2022, due to construction activity. The northbound closure will be in place 24 hours a day for the duration of the work in the area. Please follow detour signage.

The southbound lane on Main Street is open to through traffic. Access to businesses and residents will be maintained at all times.

Please use alternate routes or plan for possible delays since this northbound closure will impact traffic flow. We apologize for any inconvenience and thank you for understanding.

Carriles hacia el norte en Main St. cerrados entre Pomona y Berkeley debido a la construcción

Los carriles hacia el norte están actualmente cerrados en la Calle Main entre las calles Pomona y Berkeley hasta el 11 de octubre de 2022 debido a la actividad de construcción. El cierre hacia el norte va a estar vigente las 24 horas del día durante la duración del trabajo en el área. Siga la señalización de desvío.
El carril hacia el sur en la Calle Main está abierto al tráfico. El acceso a los negocios y los residentes se mantendrá en todo momento.

Use rutas alternativas o planifique posibles demoras ya que este cierre hacia el norte afectará el flujo de tráfico. Pedimos disculpas por cualquier molestia y gracias por su comprensión.

Các làn đường đi về hướng Bắc trên Main St. bị đóng giữa Pomona và Berkeley do xây dựng

Làn đường về hướng bắc trên Main Street hiện đang đóng giữa Pomona và Berkeley Streets cho đến Ngày 11 Tháng Mười, 2022, do hoạt động xây dựng. Việc đóng đường về hướng bắc sẽ được áp dụng 24 giờ một ngày trong thời gian tiến hành công việc ở khu vực này. Vui lòng theo bảng hướng dẫn đi đường vòng.
Làn đường về hướng nam trên Main Street vẫn được mở để lưu thông. Việc tiếp cận đến các cơ sở kinh doanh và khu dân cư vẫn được duy trì trong mọi lúc.

Vui lòng sử dụng các tuyến đường thay thế hoặc có kế hoạch về sự chậm trễ có thể xãy ra do việc đóng làn đường về hướng bắc sẽ ảnh hưởng đến luồng giao thông. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của quý vị.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights