Sat. Mar 2nd, 2024

With the rise in COVID-19 infections, it’s more important than ever to get vaccinated and boosted, to wear a mask, and get tested if you have symptoms.

The California Department of Public Health has extended mask requirements for indoor public settings through Feb. 15, 2022. New Santa Ana testing clinics have opened and at-home tests are available from the OC Health Care Agency.

Find testing, vaccinations, financial assistance, food distributions and more COVID-19 resources at https://www.santa-ana.org/covid19.

Recursos para COVID-19

Con el aumento de las infecciones por COVID-19, es más importante que nunca vacunarse y reforzarse, usar cubreboca y hacerse la prueba si tiene síntomas.

El Departamento de Salud Pública de California ha extendido los requisitos de cubrebocas para entornos públicos en interiores hasta el 15 de febrero de 2022. Se han abierto nuevas clínicas de pruebas en Santa Ana y la Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Orange ofrece pruebas para hacerse en el hogar.

Encuentre pruebas, vacunas, asistencia financiera, distribución de alimentos y más recursos de COVID-19 en https://www.santa-ana.org/covid19?tid=es.

Nguồn Thông Tin về COVID-19

Do sự gia tăng của số ca nhiễm COVID-19, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chích ngừa và thêm mũi chích tăng cường, đeo khẩu trang, và hãy xét nghiệm nếu quý vị có triệu chứng bệnh.

Cơ Quan Sực Khỏe Công Cộng California đã gia hạn quy định về việc đeo khẩu trang ở các nơi công cộng trong nhà cho đến Ngày 15 Tháng Hai, 2022. Các phòng khám mới có xét nghiệm ở Santa Ana đã được mở và bộ xét nghiệm ở nhà có sẵn từ Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe OC.

Hãy tìm chỗ xét nghiệm, vắc-xin, hỗ trợ tài chính, phân phát thực phẩm và các nguồn thông tin thêm về COVID-19 tại https://www.santa-ana.org/covid19?tid=vi.By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights