Sat. Dec 9th, 2023

Some Santa Ana residents have been receiving automated “robo” phone calls claiming to be from the City of Santa Ana and telling them to pay their past-due electric bills. These calls are scams and are not from the City of Santa Ana.Southern California Edison provides electricity service to residents and businesses in Santa Ana. Do not provide any personal or financial information to unexpected callers. Just hang up.

Will you still vote for Sarmiento even though his family is suing the City of Santa Ana?
Will you still vote for Sarmiento even though his family is suing the City of Santa Ana?

Question

Question

You can check your Southern California Edison account and pay your bill on the Southern California Edison website.

Cuidado con estafas telefónicas

Algunos residentes han estado recibiendo “robo-llamadas” automatizadas que afirman ser de la Ciudad de Santa Ana y les piden que paguen sus facturas de electricidad atrasadas. Estas llamadas son estafas y no son de la Ciudad de Santa Ana. Southern California Edison brinda servicios de electricidad a los residentes y las empresas de Santa Ana. No reparta su información personal o financiera a personas inesperadas. Solo cuelgue.

Puede revisar su cuenta de Southern California Edison y pagar su factura en el sitio web de Southern California Edison website.

Hãy cẩn thận cuộc gọi lừa đảo về hóa đơn điện

Một số cư dân nhận được các cuộc gọi điện thoại “tự động” nói rằng từ Thành Phố Santa Ana và yêu cầu họ trả hóa đơn tiền điện bị trễ hạn. Đây là các cuộc gọi lừa đảo và không phải từ Thành Phố Santa Ana. Southern California Edison cung cấp dịch vụ điện cho cư dân và doanh nghiệp ở Santa Ana. Nếu quý vị nhận được các cuộc gọi này, đừng bao giờ cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính nào cho những người lạ. Hãy cúp điện thoại.

Quý vị có thể kiểm tra hồ sơ của quý vị với Southern California Edison account và trả hóa đơn trên trang mạng của Southern California Edison.

By Editor

The New Santa Ana blog has been covering news, events and politics in Santa Ana since 2009.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights